1– VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Lögel Makine Otomotiv San. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Hizmet binamızda güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi denetlenmektedir.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) kapsamında (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) Şirketin fabrika ve diğer lokasyonlarında kullanılmakta olan kapalı devre kayıt sistemleri aracılığıyla;
İşbu Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Lögel Makine Otomotiv San. Tic. A.Ş. (“LÖGEL MAKINE” veya “Şirket”) tarafından Kanun’a uygun olarak, Şirket bünyesinde çalışanlara ve Şirket ile üretim tesislerini ziyaret eden misafirlere ait görsel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla ve toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir. Lögel Makine Otomotiv San. Tic. A.Ş. tarafından toplanan görsel nitelikteki kişisel verileriniz işyeri güvenliğinin sağlanması adına kişilik haklarınıza zarar vermeyecek şekilde Kanun’un 4. maddesi ve 5/2-f bentlerinde belirtilen kişisel verileri işleme ilkeleri ve şartları dâhilinde işlenecektir. Görsel nitelikteki kişisel verileriniz, Şirket tesislerinde ve ofislerde ilgili uyarı yazısının bulunduğu bölümlerde kamera kayıt sistemi marifetiyle otomatik yollardan işlenebilecek ve toplanabilecektir. İşyeri güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla Lögel Makine Otomotiv San. Tic. A.Ş. bünyesinde toplanan görsel nitelikli kişisel verileriniz başta Bilgi İşlem Departmanı olmak üzere ilgili Lögel Makine Otomotiv San. Tic. A.Ş. birimleri tarafından işlenebilecektir. Kamera görüntüleri, yalnızca olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile adli veya idari yargı mercilerinin talepleri dâhilinde ilgili kuruluşlara Kanun’un 8/2-a bendi uyarınca aktarılabilecektir.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
• Kameranın görüş açısına giren kişilerin görüntüleri
• Sesli kayıt yapan cihazların bulunduğu ortamda ilgili kişinin işitsel verisi
• Şirket binasına araç ile giriş yapan kişilerin araç plaka verisi

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar çerçevesinde, şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve şirkete ait binaların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, şirkette çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz 3. Kişilere aktarılmamaktadır.

5- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel veriler, Şirket lokasyonlarında yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Kapalı devre kamera izleme faaliyetleri, Şirket’in güvenlik politikasının bir parçası olarak yürütülmektedir. Toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında veri sorumlusunun meşru menfaati sebebi ile işlenmektedir.

6- SAKLANMA SÜRESİ
Kapalı devre kamera kayıtları Şirket tarafından 30 gün saklanmakta olup, üstüne yeni kayıt olarak devam etmektedir.
Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usulve Esasları Hakkında Tebliğe” göre başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak Lögel Makine Otomotiv San. Tic. A.Ş. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak logel@hs03.kep.tr e-mail adresine veya KVK Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.