Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE adresinde mukim Lögel Makine Otomotiv San. Tic. A.Ş. (“LÖGEL MAKINE” veya “Şirket”) olarak; ad, soyad, cep telefonu, iş telefonu, e-posta adresi, iş adresi ve pozisyon tipindeki kişisel verileriniz;

 1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 4. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Lögel Makine’nin satın alma birimi amirleri ve çalışanlarına, gerekli görülmesi halinde Şirket yöneticilerine aktarılacaktır. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-c bendi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik/otamatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Dilediğiniz zaman Lögel Makine’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde Gebze/Kocaeli/TÜRKİYE adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@logel.com.tr – logel@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Şirket, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki işlem ücretini alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.